Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Akkro ICT     : Akkro ICT, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, verhuurder, opdrachtgever en dienstverlener
Opdrachtgever    : de wederpartij van Akkro ICT
Overeenkomst    : de overeenkomst tussen Akkro ICT en de opdrachtgever
 
Artikel 2: Algemeen
2.1       Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Akkro ICT en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Akkro ICT, voor de uitvoering waarvan door Akkro ICT van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk    uitgesloten.
2.5       Indien Akkro ICT met de opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.6       Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 
Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes
3.1      Overeenkomsten waarbij Akkro ICT partij is, gelden eerst al gesloten:
           a)   Na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte                         overeenkomst, dan wel.
           b)  Na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door Akkro ICT gedaan aanbod.
           c)  Bij mondelinge overeenkomst door overhandiging van administratie-, boekhoud- en/of fiscale dan wel andere te verwerken bescheiden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
3.2       Mondelinge afspraken binden Akkro ICT slechts indien Akkro ICT deze schriftelijk heeft bevestigd, bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door Akkro ICT toegezonden factuur de inhoud van de overeenkomst weer, tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de inhoud van de factuur betwist.
3.3       Indien Akkro ICT tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerken c.q. vertegenwoordiger van de opdrachtgever en zij daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Akkro ICT  er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever is geschied tegen de door Akkro ICT  gehanteerde prijzen en tarieven.
3.4       De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en           andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend, reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven.
3.5       Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.
 
 
Artikel 4: Uitvoering en duur van de overeenkomst
 1. Akkro ICT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Akkro ICT zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uivoering van de overeenkomst.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Akkro ICT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Akkro ICT  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Akkro ICT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Akkro ICT zijn verstrekt, heeft Akkro ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Akkro ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Akkro ICT is uitgegaan van door de opdrachtgever  verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Akkro ICT kenbaar behoorde te zijn.
 5. Akkro ICT heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt de opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier.
 6. Indien door Akkro ICT of door Akkro ICT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Akkro ICT echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 24 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Akkro ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. De opzegtermijn voor duurovereenkomsten bedraagt een maand, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 
 
Artikel 5: Levering, oplevering
 1. Levering van materialen en zaken geschiedt op de locatie waar Akkro ICT het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.
 2. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Akkro ICT deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Akkro ICT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is Akkro ICT gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien Akkro ICT gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Akkro ICT ter beschikking heeft gesteld
 6. Indien Akkro ICT een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringtijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Akkro ICT schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- of nationale feestdag. Dagen waarop aannemer vanwege onwerkbaar weer geen werkzaamheden kan uitvoeren worden niet onder werkdagen gerekend. Het werk zal steeds op een werkdag worden opgeleverd. Valt de oplevering niet op een werkdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 8. Akkro ICT is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Akkro ICT is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.
 9. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Akkro ICT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 
Artikel 6: Annulering door de opdrachtgever
 1. Indien de opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met uitvoering is begonnen, deze wenst te annuleren wordt 10% van de ordeprijs (exclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Akkro ICT op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
 2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 3. Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de Akkro ICT naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Akkro ICT dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Akkro ICT een cursus organiseert, is Akkro ICT bij annulering binnen 21 dagen voor de geplande datum gerechtigd 50% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Indien annulering binnen drie dagen voor de geplande datum plaatsvindt, is de opdrachtgever aan Akkro ICT het gehele cursusbedrag verschuldigd. 
 
 
Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeengekomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Akkro ICT zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Akkro ICT de opdrachtgever op de hoogte stellen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Akkro ICT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 
Artikel 8: Tarief/prijs
 1. Akkro ICT verricht haar werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is Akkro ICT gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
 3. Indien Akkro ICT met de opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is Akkro ICT niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 4. Akkro ICT is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien Akkro ICT kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5% zijn gestegen.
 5. Akkro ICT zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Akkro ICT zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.
 6. Akkro ICT heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor ‘contractuele loonkosten per uur’, vermeerderd met 3,5%, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.
 
Artikel 9: Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Akkro ICT aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Akkro ICT is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 30 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan  een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Akkro ICT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
 4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 
 
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Akkro ICT aangeleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen begrotingen, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van Akkro ICT totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Akkro ICT gesloten overeenkomsten is nagekomen. De geleverde zaken mogen dan ook niet tot datum betaling worden vervreemd, bezwaard of in onderpand worden gegeven.
 
Artikel 11: Incassokosten
 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met minimum van €350,00.
 2. Indien Akkro ICT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 12: Onderzoek, reclames
 1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden gemeld aan Akkro ICT De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Akkro ICT in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Akkro ICT de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.  Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. De door Akkro ICT opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften worden voor verzending aan een ontvangende instantie door de opdrachtgever gecontroleerd. Akkro ICT geeft de opdrachtgever hiertoe voldoende gelegenheid. De opdrachtgever dient de stukken, bestanden c.q. geschriften te controleren op correctheid en volledigheid. Bij de opdrachtgever rust de onderzoeksplicht. Na controle door de opdrachtgever worden de opgestelde stukken naar de ontvangende instantie verzonden. Bij spoedeisende zaken ligt het risico van de kwaliteit en deugdelijkheid van de opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften steeds bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient er op toe te zien dat het door Akkro ICT opgestelde voldoet aan zijn wensen.
 4. Recht op reclame vervalt nadat de opdrachtgever de geleverde diensten heeft goedgekeurd, ook al wijkt de belastingaanslag af van de aangifte.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal Akkro ICT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel ‘Aansprakelijkheid’.
 
 
Artikel 13: Opschorting en ontbinding
 1. Akkro ICT bevoegde de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:                                                                                                               
 • De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
 • Na het sluiten van de overeenkomst Akkro ICT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  1. Voorts is Akkro ICT bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Akkro ICT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Akkro ICT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. Akkro ICT behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
 
 
Artikel 14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien Akkro ICT aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Akkro ICT het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.
 
 
 
Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1Indien Akkro ICT aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. Indien Akkro ICT aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Akkro ICT te versrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Akkro ICT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Akkro ICT toegerekend kunnen worden.
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  1. Akkro ICT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  2. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Akkro ICT nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Akkro ICT bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Akkro ICT steeds de bedoeling van de opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
  3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Akkro ICT of zijn ondergeschikten.
 
Artikel 16: Vrijwaringen
 1. De opdrachtgever vrijwaart Akkro ICT voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan Akkro ICT informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
Artikel 17: Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht
 1. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten – van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij Akkro ICT verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever op verzoek van Akkro ICT de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.
 2. Akkro ICT is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom.
 3. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen.
 4. Akkro ICT is gerechtigd de zaken die zij van de opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot de opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens Akkro ICT heeft voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 
Artikel 18: Risico-overgang
 1. Het risico van verlies of beschadiging van het uigevoerde werk gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
 
Artikel 19: Overmacht
 1. De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Akkro ICT geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor Akkro ICT niet in staat is de verplichtingen  na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Akkro ICT worden daaronder begrepen.
 4. Akkro ICT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Akkro ICT zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 5. Voor zoveel Akkro ICT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Akkro ICT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 20: Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Akkro ICT gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Akkro ICT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Akkro ICT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Akkro ICT zich de rechten en bevoegdheden voor die Akkro ICT toegekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Akkro ICT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Akkro ICT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Akkro ICT behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
 
 
Artikel 22: Garantie
 1. Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Een overeengekomen garantie is steeds beperkt:
 • Tot herstel van een geconstateerde fout c.q. verschrijving
 • Tot zes maanden na de uitvoering van de werkzaamheden.
 
 
 
Bijzondere Voorwaarden
 
Artikel 23: Bijzondere bepalingen betreffende opdrachten van Akkro ICT aan derden
 1. In deze bijzondere voorwaarden worden hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 
 
Akkro ICT    :     Akkro ICT, de opdrachtgever
Onderaannemer :    Wederpartij Akkro ICT
Overeenkomst   :     Overeenkomst tussen Akkro ICT en de onderaannemer
 1. De onderaannemer dient Akkro ICT op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door de onderaannemer in het kader van de uitvoering van het door Akkro ICT opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen.
 2. De onderaannemer zal Akkro ICT steeds op eerste verzoek de loonstaten met sofinummer, een kopie van een legitimatiebewijs en werkvergunning van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede Akkro ICT schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn.
 3. De onderaannemer staat jegens Akkro ICT in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.
 4. De onderaannemer is verplicht Akkro ICT op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken:
 • De naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de onderaannemer is ingeschreven
 • Een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging
 • Het loonbelastingnummer van de onderaannemer
 
 1. De onderaannemer is verplicht aan Akkro ICT op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen.
 2. De onderaannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende opgemelde werknemers.
 3. Akkro ICT heeft steeds het recht de door de onderaannemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan de onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens de onderaannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.
 4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de onderaannemer op eerste verzoek van Akkro ICT verplicht ter zake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Akkro ICT zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan de onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op de G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt Akkro ICT tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien den zolang de onderaannemer Akkro ICT nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal Akkro ICT gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.
 
 1. De onderaannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst voor derden te laten uitvoeren dan na van Akkro ICT verkregen schriftelijke goedkeuring.
 2. Ingeval de onderaannemer enig deel van de overeenkomst door een derde, na goedkeuring Akkro ICT, laten uitvoeren, zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 10 van dit artikel zijn opgenomen.
 3. Indien de overeengekomen uitvoeringstermijn respectievelijk levertijd wordt overschreden, heeft Akkro ICT zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst van de onderaannemer te ontbinden, onverminderd diens recht op volledige schadevergoeding.
 4. De onderaannemer is verplicht indien de overeengekomen (op)levertijd respectievelijk uitvoeringstermijn niet kan worden nagekomen hiervan in ieder geval tenminste twee weken voor deze overeengekomen tijd respectievelijk termijn aan Akkro ICT mededeling te doen. De onderaannemer is hierbij tevens verplicht aan Akkro ICT mede te delen welke maatregelen zij heeft getroffen om op zo’n kort mogelijke termijn (op) te leveren, respectievelijk uit te voeren.
 5. De overeengekomen termijnen zijn fatale termijnen. Indien niet op de overeengekomen datum wordt geleverd c.q. opgeleverd, kan Akkro ICT zonder ingebrekestelling de overeenkomst met de onderaannemer ontbinden en een derde aanwijzen de overeenkomst, op kosten van de onderaannemer voor de onderaannemer na te komen. De hieruit voortvloeiende schaden komen voor rekening van de onderaannemer.
 6. De onderaannemer dient ruim 3 weken vóór de overeengekomen lever-, oplevertermijn aan Akkro ICT kenbaar te maken dat hij niet tijdig de overeenkomst gaat nakomen, opdat Akkro ICT naar aanleiding hiervan voor haar passende maatregelen kan treffen, zodat Akkro ICT de overeenkomsten met haar opdrachtgevers tijdig kan nakomen, bij gebreke waarvan de onderaannemer de hieruit voortvloeiende schade aan Akkro ICT dient te vergoeden. De onderaannemer dient Akkro ICT te vrijwaren indien de fatale termijn wordt overschreden en haar opdrachtgever haar voor de hieruit voorvloeiende schade aansprakelijk houdt.
 7. Ingeval van niet nakoming van de door de onderaannemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt de onderaannemer aan Akkro ICT een onmiddellijk opeisbare boete ten belope van 10% van de tussen Akkro ICT en de onderaannemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van Akkro ICT om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 8. De onderaannemer vrijwaart Akkro ICT  voor schade, ongevallen en overlijden, welke kunnen voortvloeien uit een handelen door de onderaannemer of namens de onderaannemer.
 
 
 
Artikel 24: Bijzondere bepalingen ter zake verhuur
 
Artikel 24.1: Algemeen
 1. Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken in huurgebruik af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder in huurgebruik aan te nemen.
 2. Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Onder teruglevering wordt in deze bijzondere bepalingen verstaan het in oorspronkelijke staat overdragen van het gehuurde door de huurder aan verhuurder.
 
 
Artikel 24.2: De huurperiode
 1. De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering.  
 2. Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over het gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
 3. Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door huurder in huurgebruik wordt aangenomen, is huurder niettemin de huursom over het gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde in huurgebruik aanneemt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.
 
Artikel 24.3: Beschikbaarstelling
 1. Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften.
 2. Huurder heeft het recht het gehuurde voor ingebruikname te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens de afspraak te zijn geleverd.
 3. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.
 
Artikel 24.4: Risico
 1. Gedurende de hele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
 2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
 3. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met het gehuurde.
 
Artikel 24.5: Gebruik
 1. Gedurende de huurperiode is huurder gehouden het gehuurde naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
 2. Huurder is verplicht het gehuurde alleen door goed gekwalificeerd personeel te laten gebruiken, bij gebreke waarvan de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van huurder komt. Het gehuurde van Akkro ICT dient in het bezit te zijn  van de voorgeschreven diploma’s die nodig zijn voor de bediening van het gehuurde.
 3. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
 4. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
 5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 
Artikel 24.6: Teruglevering
 1. Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht het gehuurd in oorspronkelijke staat, en op de daarvoor geëigende manier gereinigd en compleet terug te leveren. Desgewenst kan de huurder het reinigen tegen vergoeding door Akkro ICT laten uitvoeren.
 2. Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen.
 3. Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren.
 
Artikel 24.7: Aansprakelijkheid
 1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van verhuurder.
 2. Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken.
 4. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Schade aan het gehuurde dient direct aan verhuurder te worden gemeld. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.
 
Artikel 24.8: Reclames
 1. Eventuele reclames worden door verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij verhuurder rechtstreeks binnen 3 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt huurder geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
 4. Indien de reclame door verhuurder gegrond wordt bevonden, zal verhuurder terstond adequate maatregelen treffen.
 5. Reclames van huurder schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.
 
Artikel 24.9: Ontbinding
 1. Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde terstond terug te leveren.
 
Artikel 25: Ter beschikkingstelling van een medewerker
 1. Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van een medewerker van Akkro ICT zal hij dit verband met de planning tijdig aan Akkro ICT dienen aan te geven. De opdrachtgever dient dan tevens aan te geven voor hoeveel uur en voor welke werkzaamheden hij gebruik wenst te maken van de medewerker.
 2. De kosten van het inhuren van een medewerker worden apart in rekening gebracht op basis van een vast uurtarief.
 3. Het is slechts mogelijk om een medewerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de medewerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is Akkro ICT gerechtigd vier uur in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De medewerker zal de opdrachten van de opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van de opdrachtgever uitvoeren.
 5. Uitvoering van de door de opdrachtgever aan de medewerker gegeven opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 7:00 uur tot 16:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije dagen.
 6. De medewerker zal de door de opdrachtgever gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 7. Indien over de uitvoering van de opdracht tussen de opdrachtgever en de medewerker verschil van mening bestaat of de medewerker zich ziek meldt, dan dient de opdrachtgever dit direct aan Akkro ICT te melden. Indien nodig zal Akkro ICT voor een vervanger zorg dragen.
 8. Terbeschikkingstelling van de werknemer aan derden door de opdrachtgever is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor terbeschikkingstelling door de opdrachtgever aan een derde waarmee de opdrachtgever in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van de opdrachtgever.
 9. Overeenkomstig artikel 7:658 BW is de opdrachtgever  verplicht de veiligheid van de werknemer te waarborgen en te voorkomen dat de werknemer op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient de opdrachtgever alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is de opdrachtgever gehouden alle door de werknemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de werknemer overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.
 10. Indien de werknemer schade lijdt, doordat in het kader van de opgedragen arbeid een aan de werknemer toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is de opdrachtgever gehouden de werknemer volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de werknemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 11. De opdrachtgever is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. De opdrachtgever dient daartoe een kopie van de betreffende polis aan Akkro ICT te verstrekken. De opdrachtgever vrijwaart Akkro ICT van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Akkro ICT worden verhaald.
 12. Aansprakelijkheid van Akkro ICT voor schade, veroorzaakt door de werknemer aan de opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Akkro ICT toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de werknemer veroorzaakt, vrijwaart de opdrachtgever Akkro ICT voor die aansprakelijkheid. Tevens is de opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 13. Akkro ICT is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de werknemer aangegane of ontstane verbintenissen met de opdrachtgever of derden. De opdrachtgever vrijwaart Akkro ICT voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Akkro ICT als de werkgever van de werknemer.
 14. De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Akkro ICT
 
Artikel 26: Geschillen
 1. De rechter te Assen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Akkro ICT het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 
Artikel 27: Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Akkro ICT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 28: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.
 

Akkro ICT
Wolfgarensweg 4
7846 TH Noord-Sleen

E :

T :  0591-361064
M : 06-51990256
M : 06-23960840

Openingstijden
Ma-vr 9:00-17:00 uur